ISLAMRAMAH.CO, Selain karya-karya yang telah saya sebutkan dalam bagian II, Tuan Guru Bengkel juga menulis banyak karya-karya lainnya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

11. Bintang Perniagaan pada Kelebihan Perusahaan

Kitab ini membahas tentang usaha perdagangan atau dapat dikatakan kitab tentang manajeman usaha, yang ditulis delapan tahun sebelum Tuan Guru Bengkel wafat, yaitu pada tahun 1960 M. Jumlah halaman kitab ini sebanyak 58 termasuk 1 halaman sampul, 2 halaman komentar, dan 2 halaman keterangan. Kitab ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pribadi Surabaya dan masyhur di kalangan murid dan masyarakat. Naskah asli kitab Bintang Perniagaan ini masih banyak dikoleksi oleh para murid Tuan Guru Bengkel sebagaimana juga naskah kitab Ta‘lȋm al-Shibyân.

12. Jalan Kemenangan yang Benar (pada) Menyatakan Jalan Taubat yang Sebenar

Kitab ini merupakan terjemah dari kitab karangan gurunya, yaitu Syaikh Muḥammad ʻAlȋ bin Ḥusain al-Mâlikȋ al-Makkȋ yang berjudul Manhaj al-Fauz al-Shâliḥ bi Bayân Sabȋl al-Taubat al-Nashȗḥi. Pada bagian akhir dari kitab ini, Tuan Guru Bengkel menambahkan dengan beberapa do’a. Kitab ini berbicara mengenai konsep taubat yang benar dan implementasinya.  Kitab ini mulai ditulis pada hari Ahad, 8 November 1964 M. yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1384 H. dan dalam kitab ini tidak disebutkan kapan selesai ditulis, yang biasanya ditulis pada akhir kitab. Kondisi kitab ini masih lengkap dan bagus.

13. Wirid 17 (Rātib al-Barâkah)

Kitab kecil Wirid 17 ini merupakan wirid atau Râtib al-Barâkah yang ditulis oleh Syaikh al-Barâkah al-Qudwah ʻUmar bin ʻAbd al-Rahmân bin ʻAqȋl bin Salȋm bin ʻAbd Allāh bin ʻAbd al-Raḥmân Bâʻalawȋ al-Ḥadlramȋ. Kitab ini diedit/disalin oleh Tuan Guru Bengkel dan dicetak olehnya. Ust. M. Sahyun Abdullah adalah sekretarisnya yang menulis kitab ini untuk dicetak di Surabaya. Kitab ini masih dapat terbaca dengan jelas dan berjumlah 10 (sepuluh) halaman termasuk cover. Wirid ini sebaiknya atau dianjurkan untuk dibaca sesudah mendirikan shalat Isya’ tiap malamnya dan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Isya’ dan setiap pagi dan sore bagi siapa saja yang mempunyai hajat mendesak kepada Allah. Pada bagian akhir, tertulis bahwa kitab ini dikirim oleh seorang mufti Makkah, Syaikh Ḥasan Saʻȋd al-Yamânȋ yaitu guru dari Tuan Guru Bengkel, pada tahun 1375 H./1955 M. dan kemudian ditulis ulang dan diedit dan diberi kata pengantar oleh Tuan Guru Bengkel pada tahun 1965 M. 

14. Al-Siqâyat al-Marȋdlat fȋ Asmâ’ al-Kutub al-Syafi‘iyyah

Kitab ini merupakan katalog nama-nama kitab Mazhab Syafii yang disertai dengan pengarang, juga sekaligus nasab mereka. Kitab ini sebagaimana kitab Cempaka Mulia, sepertinya belum selesai disalin, atau mungkin telah selesai disalin, hanya saja baru didapat beberapa halaman saja. 

15. Permaiduri

Nama kitab ini didapat dari penuturan dan manuskrip catatan harian TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin Menurut TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin, naskah ini merupakan kitab yang membahas masalah akhlak. Kitab ini belum ditemukan sampai sekarang.

16.‘Ilm al-Manthȋq

Kitab ini sampai sekarang belum ditemukan. Nama kitab ini dan kitab Permaiduri kemudian secara jelas didapatkan dari catatan harian TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin yang ditulis setelah tulisan tentang wasiat Tuan Guru Bengkel yang diambil oleh TGH. Azhar Bagu. Tulisan mengenai kumpulan kitab-kitab Tuan Guru Bengkel ini ditulis oleh TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin sendiri dengan bahasa Arab Melayu yang berbunyi: “Karangannya: Hidâyat al-Athfâââ, Ta‘lȋm al-Shibyân, al-Mawâ‘izh al-Shâliḥiyyah, Intan Berlian, Bintang Perniagaan, Permaiduri, Pesaji Manasik Haji, Washiyyat al-Mushthafâ, ʻIlmu Manthȋq.

17. ”Dalȋl al-Ḥaul

Kitab ini merupakan kitab yang memuat dasar dan argumen bolehnya mengadakan haul. Kitab ini didapat dari manuskrip catatan harian TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin dengan umlah halaman adalah 22 halaman.

18. Piagem beserta Ajat Qoer’an

Kitab ini merupakan penjelasan tentang tafsiran beberapa ayat-ayat al-Qur’an, huruf-huruf dan al-Asmâ’ al-Ḥusnâ. Dalam kitab ini juga dijelaskan tentang silsilah keturunan Tuan Guru Bengkel beserta beberapa persoalan fiqh. Kitab ini ditulis tangan dengan sebagian memakai bahasa Indonesia latin dengan ejaan lama dan sebagian lainnya terutama pada hal silsilah memakai tulisan Arab melayu. Jumlah halaman kitab ini adalah 9 halaman.  

19. Doa dan Dzikir

Kitab ini merupakan lembaran yang terserak penuh dengan amalan dzikir dan doa yang disalin oleh para katibnya. Ada juga yang dalam bentuk kumpulan yang disusun oleh muridnya, seperti yang dilakukan oleh H. Saefuddin.

Bersambung….

Helmy Hidayatullah, S.Th.I, MA, Alumni Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

%d blogger menyukai ini: